Serviceydelser
Alle beboere på Østerled har i større eller mindre grad behov for, og kan få tilbudt vejledning, hjælp og støtte til: Socialt samvær, Kontakt og kommunikation, Udvikling eller vedligeholdelse af af allerede eksisterende færdigheder, begrænset personlig hygiejne pleje og omsorg, spisning/madlavning, vask/rengøring, administration af pension/løn, støtte til at kunne udvælge og fastholde job og fritidsaktiviteter, pårørendekontakt, samt etablering af socialt netværk udenfor Østerled. Endvidere kan borgeren efter behov også få tilbud om en vis grad af hjælp til: Individuel ledsagelse og transport til læge, tandlæge-fysioterapeut eller anden form for behandling, hjælp til indkøb, samt tilretning af diverse hjælpemidler.

Østerled yder service til

I et udviklende miljø, at få en afstemt service som imødekommer behov og ønsker, samt hjælp til at leve det liv, den enkelte ytrer ønsker om.

Hjælp, vejledning og støtte personligt, socialt og praktisk i egen bolig gennem besøg, samt støtte til relationer i fælleslokaler på tværs af levegrupperne.

Støtte til udvikling af egne ressourcer og kompetencer, metoder og alternative redskaber til kommunikation og samvær med andre, også på tværs af andre botilbud i Gentofte kommune.

Støtte og vejledning i at opretholde eller etablere familierelationer/venskaber 

Hjælp til budgettering af økonomi osv.

Hjælp og støtte til konfliktløsning

Almindelig daglig personlig pleje og omsorg

Observation, fastsættelse af mål, planlægning, systematisering og handling ud fra ønsker og behov.

Hjælp og støtte til det at bo i egen bolig

Inspiration, vejledende hjælp og støtte til at være herre i eget liv

Støtte rådgivning og vejledning i at fungere i et sociale fællesskab på Østerled
Pædagogisk praksis
Alle beboere har en til to kontaktpersoner. Det er kontaktpersoners opgave at sørge for, at indsatsen overfor beboeren er så helhedsorienteret som overhovedet muligt. Kontaktpersoners har således, ud over den pædagogiske støttefunktion, en række praktiske og administrative opgaver i relation til beboerens helbred, personlige fornødenheder, økonomi, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og det sociale netværk, herunder familiekontakten. Kontaktperson sørger altid for at informere og diskutere fagligt i personalegruppen, så en kvalitativ og optimal indsats sikres. Den enkelte boenhed tilrettelægger det pædagogiske arbejde således, at der er en sammenhæng mellem afdelingens ressourcer, det individuelle tilbud, gruppens ønsker, handleplans punkter, samt Østerleds overordnede målsætning og menneskesyn. Beboerne medinddrages og forsøges aktiveret så meget som overhovedet muligt i de daglige gøremål. 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund